• Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
    • Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

    • Srdečne blahoželáme Alžbete Nagyovej z kvarty k 6. miestu Štefanovi Jankovičovi z kvarty k 8. miestu v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E. Tešíme sa z tohto úspechu v náročnej konkurencii škôl Bratilavského kraja.

   • Naši žiaci inšpirujú učiteľov na konferencii TUF
    • Naši žiaci inšpirujú učiteľov na konferencii TUF

    • Päťdesiatka učiteľov, vedeckých pracovníkov, členov SFS a SAV, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky strávilo intenzívne tri dni na konferencii Tvorivý učiteľ fyziky XIII. Bola zameraná na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

     Naša škola predstavila na Trhu nápadov fyzikálne stolné hry a aktivity žiakov našej prímy, tiež experimenty a akativity, ktoré robia žiaci na hodinách fyziky a takto inšpirovali, vyvolali diskusiu a zaujali.

   • IQ olympiáda
    • IQ olympiáda

    • V aktuálnom ročníku IQ olympiády, Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) sa do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1122. Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.

     Do regionálneho kola z našej školy postúpili až 4 študenti: 

     1. Timotej Fleško, sekunda (4. v kraji, 15.-18. v celkovom poradí)
     2. Richard Pajpach, kvarta (8. v kraji, 28.-29. v celkovom poradí)
     3. Roderik Jambrich, sekunda
     4. Eva Pozsárová, kvarta

     Blahoželáme všetkým štyrom regionálnym finalistom a držíme palce v ďalšom kole!

   • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

    • Blahoželáme k vynikajúcemu výsledku nášmu študentovi Markovi Marešovi zo septimy, ktorý sa v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku umiestnil na 3. mieste.
     Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajemu mu veľa ďalších úspechov!

   • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

    • Srdečne blahoželáme Štefanovi Jankovičovi z kvarty k 2. miestu a Alžbete Nagyovej z kvarty k 4. miestu v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme veľa šťastia do krajského kola.

   • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

    • Blahoželáme k úspechu Lenke Fialovej zo sekundy, ktorá úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády a obsadila vynikajúce 3. miesto

   • Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko

    • Srdečne blahoželáme Šimonovi Guželovi zo sekundy k 1. miestu v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko a ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy.

   • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády
    • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády

    • Lukáš Bolek z II.A reprezentoval v predchádzajúcich dňoch našu školu v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii B, v teoreticko-praktickej časti. Na súťaž sa svedomito pripravoval a jeho zodpovedný prístup, záujem o biológiu a chuť na sebe neustále pracovať sa odzrkadlili vo výnimočnom úspechu - postupu do celoštátneho kola z vynikajúceho 4. miesta.
     Milý Lukáš, blahoželáme a prajeme Ti ešte veľa ďalších úspechov!

   • Výsledky školského kola biologickej olympiády
    • Výsledky školského kola biologickej olympiády

    • Kategória D: teoreticko - praktická časť:

     1. miesto: Diana Vietorisová (príma)

     2. miesto: Nela Klinčoková (príma)

     3. miesto: Ema Ballesteros (príma)

     Víťazom blahoželáme k postupu do okresného kola.

    • Prednáška historika Patrika Dubovského

    • Dňa 24.3.2022 sme na GAB zorganizovali prednášku historika Mgr. Patrika Dubovského, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Študenti sexty a I.A získali základné informácie o činnosti ÚPN a výsledkoch výskumu týkajúcich sa osobností z regiónu Senec, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom. Prekvapením bolo zistenie, že jedným z nich bol aj profesor fyziky na našom gymnáziu (v r. 1957-1972) p. Ivan Gróf,  ktorý bol za svoju aktívnu činnosť medzi mládežou uväznený. V diskusii otázky študentov smerovali aj k okolnostiam vydávania samizdatov, praktikám ŠTB či prípravy jednej z najvýznamnejších demonštrácií za občianske a náboženské práva v Československu - išlo o tzv. Sviečkovú manifestáciu, ktorej výročie si v týchto dňoch pripomíname (25.3.1988). 

   • Matematický náboj
    • Matematický náboj

    • V piatok 18.3.2022 sa 5 súťažných tímov II.A, sexty, seminaristov z matematiky a maturantov z matematiky zapojilo do medzniárodnej online sútaže Matematický náboj.

     V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. 

     V kategórii Senior, ​​​​​​Anapriek oslabeniu tímu o jedného zo súťažiacich, boli najdôvtipnejší naši maturanti: Lucia BOTTLÍKOVÁ, Kristián PORZER, Benjamín KOLÁRIK a Nicole RUSNAKOVÁ. Umiestnili sa na 44. mieste zo 116 tímov na Slovensku.

     V kategórii Junior sa najlepšie darilo tímu sexty:  Viktor Blaščák, Martin Cingel, Tomáš Bottlík, René Dzurilla a Matej Firta. Umiestnili sa na 62. mieste zo 149 tímov na Slovenska.

     Blahoželáme a ďakujeme všetkým tímom za reprezentáciu školy!

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Pozývame Vás a kolegov ostatných predmetov na Klub učiteľov fyziky, ktorý bude utorok 22.3.2022 o 18. hodine

     Téma:

     ÚSTNE SKÚŠANIE ŽIAKOV A AKO Z NEHO VYŤAŽIŤ MAXIMUM.

     RNDr. Vladimír Burjan

     Vysielať budeme LIVE na www.facebook.com/Komenskehoinstitut

     Anotácia: Pre niektorých učiteľov sú ústne odpovede žiakov prekonaný anachronizmus, iní ich stále považujú za potrebné a užitočné. Rozoberieme ich výhody a nevýhody v porovnaní s inými formami posudzovania úrovne vedomostí žiakov. Pozrieme sa na rôzne praktiky učiteľov spojené s ústnym skúšaním a povieme si, ktoré sú pedagogicky správne a ktoré naopak nevhodné. Povieme si tiež, ako správne klásť otázky a ako reagovať na to, čo žiak hovorí. Súčasťou prezentácie budú aj viaceré videoukážky autentických žiackych odpovedí.

     Lektor: RNDr. Vladimír Burjan vyštudoval na MFF UK v Bratislave matematiku, ktorú po štúdiu vyučoval na gymnáziu. Po roku 1989 krátko pôsobil na ministerstve školstva a vo Výskumnom ústave pedagogickom. V roku 1994 založil spoločnosť EXAM testing, na čele ktorej stál 25 rokov. 11 rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobil tiež ako externý poradca ministra školstva a je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. Je autorom a spoluautorom 11 kníh o vzdelávaní.

     Tešíme sa na Vás

     Adriana Macková.

   • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou
    • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

    • NATHANIEL je názov novej knihy Kristíny Mišovičovej. Trieda sekunda sa 7. 3. 2022 zúčastnila na besede so spomínanou spisovateľkou. Okrem nej Mestská knižnica v Senci privítala aj jej dcéru Nadju, ktorá sa zaslúžila o ilustrácie v knihe. Trieda strávila príjemnú hodinku v spoločnosti autorky a ilustrátorky, ktoré predstavili svoje nové dielo a rady odpovedali na zvedavé otázky detí.

   • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • II. kategória, próza:

     1. miesto: Diana Vietorisová /príma/

     2. miesto: Dominika Nagyová /príma/

      

     III. kategória, poézia:

     3. miesto: Martin Drdák /tercia/, Adam Juraši /sekunda/, Tamara Polláková /tercia/

      

     III. kategória, próza:

     1. miesto: Matúš Martinka /sekunda/

     2. miesto: Lukáš Vilkovský /tercia/

     3. miesto: Filip Világi /tercia/

      

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže!

    • Uvoľňovanie opatrení v školách

     • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
     • Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba u pozitívnej osoby.
     • Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
      - tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu,
      - kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
     • Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest v spoločných priestoroch školy a pri premiešavaní žiakov v triedach.
   • Olympiáda zo SJL
    • Olympiáda zo SJL

    • Blahoželáme Kataríne Pozsárovej zo septimy, ktorá sa v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka
     a literatúry umiestnila na 6. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

    • Príma na besede

    • V stredu 23. februára 2022 sa literatúra našich primánov konala netradične v priestoroch Verejnej knižnice v Senci. Naši najmladší sa zoznámili so známym spisovateľom literatúry pre deti a mládež – Romanom Bratom. Porozprávali sa o literatúre, dôležitosti jej vplyvu na mladého človeka i o autorovej tvorbe a inšpiráciách.

   • Geografická olympiáda - kategória Z
    • Geografická olympiáda - kategória Z

    • Blahoželáme k postupu do krajského kola našim študentom, riešiteľom Geografickej olympiády kategórie Z: Matúš Buček (septima), Robert Nemeček (septima), Lukáš Borovský (I.A), Attila Dérer (I.A), Dávid Németh (III.A) a Adam Svitek (III.A).

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326