• 2. kolo prijímacích skúšok
    Druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia sa bude konať 21. júna 2022.
    Prihlášky je potrebné doručiť do 13. júna 2022 cez elektronický systém EduPage alebo poštou.

     

    Milí záujemcovia o štúdium, vážení rodičia! 

    V školskom roku 2022/2023 otvoríme

    1 triedu štvorročného štúdia so všeobecným zameraním s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, 

    1 triedu štvorročného štúdia s rozšíreným vyučovaním informatiky s počtom 22 žiakov pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, 

    1 triedu osemročného štúdia s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ.

    Termín doručenia prihlášky na štúdium zákonným zástupcom riaditeľovi strednej školy je do 20. 03. 2022.

    Pre bezproblémovú komunikáciu prosíme, aby bol v prihláške uvedený telefonický aj mailový kontakt na oboch zákonných  zástupcov.

    V prihláške na štúdium do 1. ročníka štvorročnej formy prosíme v poznámkach uviesť: "Preferujem štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním informatiky." alebo "Preferujem štúdium v triede so všeobecným zameraním." prípadne "Bez preferencie."

    Termíny konania prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry:

    1. termín: 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022

    2. termín: 9mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022

    Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy do 28. 02. 2022.

    Termín na zverejnenie zoznamu prijatých/ neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je 18. 05. 2022.

    Zákonný zástupca najneskôr 23. 5. 2022 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_22-23.docx

     

    Aktivity, ktoré naša škola ponúka študentom, si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii Prijímačky – Deň otvorených dverí.

    Všetky Vaše otázky môžete adresovať na zastupkyna@gab.sk, prípadne riaditel@gab.sk.

   • Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 TU

    Prihlášku na štúdium možno podať elektronicky (cez Edupage. eŠkola) alebo v listinnej podobe na predpísanom tlačive (pdf tlačivo)

    Návod, ako podávať prihlášku:  VIDEO

    Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy: Vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy_a_vzdelavania__o_ktorych_sa_rozhoduje_v_spravnom_ko.docx

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • PaedDr. Martina Kobolková
   • 00160326