• „Škola v srdci môjho mesta, škola v mojom srdci.“

     Poslanie našej školy: pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole a predovšetkým pre úspešný a spokojný život:

     • Náš absolvent je schopný hľadať nové informácie, kriticky mysliaci, vie riešiť problémy, je kreatívny, emocionálne inteligentný, ochotný pracovať v tíme.
     • Tieto zručnosti študenti nadobúdajú v priateľskom a podporujúcom prostredí.
     • Naša škola prispieva k vzdelanosti nášho regiónu a tým k rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach života.

      

     Uznávané hodnoty našej školy: ľudskosť, vzájomná úcta a tolerancia, sloboda a zodpovednosť, rovnosť príležitostí, bezpečnosť, tímová spolupráca a komunikácia, učenie sa aktívnou činnosťou.

      

     Štvorročné štúdium

     • Pre absolventov 9. ročníka ZŠ
     • Vyučovacie jazyky
      • prvý cudzí jazyk vyučujeme anglický jazyk
      • druhý cudzí jazyk si žiaci volia z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský
     • V treťom a štvrtom ročníku ponúkame široký výber voliteľných predmetov 
     • 2 študijné odbory:
      • 7902 J 00 gymnázium
      • 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku
     • V novom študijnom odbore 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku (predtým v triede s rozšíreným vyučovaním informatiky) sú do študijného programu zaradené nové informatické predmety:
      • Programovanie hardvéru (fyzické programovanie)   
      • Programovanie mobilných zariadení
      • Informačná bezpečnosť
      • Databázy
      • Informatika v prírodných vedách a matematiky
      • Tvorba a prezentácia dát
      • Riešenie problémov a programovanie  

      

     Osemročné štúdium

     • Pre absolventov 5. ročníka ZŠ
     • Vyučovacie jazyky
      • prvý cudzí jazyk vyučujeme anglický jazyk
      • druhý cudzí jazyk od prímy po kvartu je nemecký jazyk
      • od kvinty si druhý cudzí jazyk žiaci volia z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský
     • V septime a oktáva ponúkame široký výber voliteľných predmetov
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje