• „Škola v srdci môjho mesta, škola v mojom srdci.“

     Poslanie našej školy: pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole a predovšetkým pre úspešný a spokojný život:

     • Náš absolvent je schopný hľadať nové informácie, kriticky mysliaci, vie riešiť problémy, je kreatívny, emocionálne inteligentný, ochotný pracovať v tíme.
     • Tieto zručnosti študenti nadobúdajú v priateľskom a podporujúcom prostredí.
     • Naša škola prispieva k vzdelanosti nášho regiónu a tým k rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach života.

      

     Uznávané hodnoty našej školy: ľudskosť, vzájomná úcta a tolerancia, sloboda a zodpovednosť, rovnosť príležitostí, bezpečnosť, tímová spolupráca a komunikácia, učenie sa aktívnou činnosťou.

      

     Štvorročné štúdium

     • Pre absolventov 9. ročníka ZŠ
     • Vyučovacie jazyky
      • prvý cudzí jazyk vyučujeme anglický jazyk
      • druhý cudzí jazyk si žiaci volia z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský
     • V treťom ročníku ponúkame široký výber voliteľných predmetov 

      

     Osemročné štúdium

     • Pre absolventov 5. ročníka ZŠ
     • Vyučovacie jazyky
      • prvý cudzí jazyk vyučujeme anglický jazyk
      • druhý cudzí jazyk od prímy po kvartu je nemecký jazyk
      • od kvinty si druhý cudzí jazyk žiaci volia z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský
     • V septime ponúkame široký výber voliteľných predmetov
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk