• Milí záujemcovia o štúdium, vážení rodičia! 

    V školskom roku 2023/2024 otvoríme 3 triedy:

    1 triedu štvorročného štúdia so všeobecným zameraním  pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, 

    1 triedu štvorročného štúdia s rozšíreným vyučovaním informatiky  pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, 

    1 triedu osemročného štúdia  pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ.

    Termín doručenia prihlášky na štúdium zákonným zástupcom riaditeľovi strednej školy je do 20. 03. 2023.

    Pre bezproblémovú komunikáciu prosíme, aby bol v prihláške uvedený telefonický aj mailový kontakt na oboch zákonných  zástupcov.

    V prihláške na štúdium do 1. ročníka štvorročnej formy prosíme v poznámkach uviesť: "Preferujem štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním informatiky." alebo "Preferujem štúdium v triede so všeobecným zameraním." prípadne "Bez preferencie."

    Termíny konania prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry:

    1. termín: 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023

    2. termín: 9mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2023

    Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy do 30. 11. 2022.

    Termín na zverejnenie zoznamu prijatých/ neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je 19. 05. 2023.

    Zákonný zástupca najneskôr do 24. 5. 2023 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_23-24.docx

     

    Aktivity, ktoré naša škola ponúka študentom, si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii Prijímačky – Deň otvorených dverí.

    Všetky Vaše otázky môžete adresovať na zastupkyna@gab.sk, prípadne riaditel@gab.sk.

   • Prihlášku na štúdium možno podať elektronicky (cez Edupage. eŠkola) alebo v listinnej podobe na predpísanom tlačive (pdf tlačivo)

    Návod, ako podávať prihlášku:  VIDEO

    Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy: Vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy_a_vzdelavania__o_ktorych_sa_rozhoduje_v_spravnom_ko.docx

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje