• Učíme moderne, učíme sa radi

    • Operačný program vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci

     Program celoživotného vzdelávania      Operačný program vzdelávanie      Leták projektu PDF

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu Operačného programu vzdelávanie na predkladanie projektov na tému Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Senecké gymnázium bolo so svojim projektom „Učíme moderne, učíme (sa) radi“ úspešné a na modernizáciu vzdelávania v prírodovedných predmetoch získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 113000,- EUR spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR s 5% spoluúčasťou, ktorú pokryje zriaďovateľ školy.

     Ciele projektu

     • skvalitniť vzdelávanie žiakov a zvýšiť ich záujem o oblasť prírodovedných predmetov za súčasnej podpory vzdelávania učiteľov
     • chceme dosiahnuť implementáciou nových didaktických prostriedkov, inovovaním obsahu a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu a modernizáciou laboratórií.

     Aktivity sú plánované na 18 mesiacov a začali vo februári 2014.
     Laboratóriá fyziky, chémie a biológie zariadime modernými pomôckami, špeciálnymi zostavami obsahujúcimi systém zberu a vyhodnocovania dát tak, aby boli riadené počítačom.
     Vytvoríme tiež učebňu na kolaboratívne interaktívne vyučovanie a samostatné prírodovedné laboratórium.
     Na rozšírenie odborných znalostí a získanie kompetencií pedagógov s cieľom efektívnej práce so zavedenými prvkami a systémami modernizácie, absolvujú pedagógovia v rámci projektu akreditované vzdelávania zamerané na:

     • prácu s kódovanou interaktívnou knihou a interaktívnym perom
     • využitie interaktívnej tabule, multimédií a digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní
     • prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratóri a podporovaného počítačom
     • metodiku tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom
     • kolaboratívne interaktívne vyučovanie

     Výstupom projektu, okrem modernizácie laboratórií, budú vytvorené a inovované učebné texty a materiály, metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiaka a edukačné videosekvencie v súčinnosti s interaktívnymi kódovanými knihami a kódovanými pracovnými listami na vybrané prírodovedné témy modernizovaných predmetov.

     RNDr. Jozef Radzo
     riaditeľ školy

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje