• Comenius: Young Reporters

    • Naša škola bola úspešná v medzinárodnom projekte Mladí reportéri. 
     Spolupracovali sme so školami:
     - Puente Genil (Španielsko), Warszawa (Poľsko) Dobrich (Bulharsko), Santeramo in Colle (Bari, Taliansko), Leicester (Veľká Británia), Hatay (Turecko)


     1. projektové stretnutie bolo 3. 11. - 7.11.2010 v  Puente Genil (Španielsko)

     2. projektové stretnutie 9.2.2011 - 13.2.2011 Leicester (Veľká Británia)              Mladí reportéri v UK.pdf

     3. stretnutie bolo 30.3.2011 - 3.4.2011 Santeramo in Colle (Taliansko)               Mladí reportéri v IT.pdf

     4. projektové stretnutie bolo 12.10.-16.10.2011 Warszawa (Poľsko)                   Mladí reportéti v PL.pdf

                   
     5. projektové stretnutie bolo 29.4.-3.5.2012 Dobrich (Bulharsko)                       Mladí reportéri v BLR.pdf                      

     Bližšie informácie na spoločnom webe: http://www.comeniusyoungreporters.blogspot.com/

     Projekt Comenius umožnil našich žiakom a učiteľom spoznať tradície, spoločenský život, hudbu a folklór, sviatky či gastronómiu siedmych rôznych európskych krajín. Poskytol im možnosť uplatniť svoje komunikačné schopnosti v reálnych situáciách, pretože anglický jazyk bol komunikačný jazyk na všetkých našich stretnutiach. Rozvinula sa spolupráca študentov a učiteľov a umožnila nám spoznať život v týchto krajinách, pri návšteve ktorých sme sa dostali do kontaktu s inými štýlmi života, čo rozšírilo naše obzory. Spoznali sme nové technológie pri tvorbe elektronického časopisu a pri práci na spoločnom blogu na adrese http://www.comeniusyoungreporters.blogspot.com/.

     Učitelia sa dostali do kontaktu s partnermi zo zahraničia a spoznali rôzne systémy výučby zapojených škôl. Posilnila sa skupinová práca študentov, učiteľov a vytvorili sa užšie vzťahy medzi týmito školami. Navzájom sme si prehĺbili vedomosti o Európe, najmä o histórii a kultúrnych pamiatkach našich partnerov.

     Práca v tomto projekte bola pre nás všetkých veľmi zaujímavá, užitočná a vzdelávacia pre voľnočasové aktivity ako aj proces vyučovania.

     Comenius project enabled our students and teachers to know traditions, social life, music and folk, festivals, holidays, gastronomy of seven different European countries. It gave them opportunity to put into practice their communicative skills in real situations, because English was a language of communication e at all out meetings. It developed cooperation among students, teachers and anabled us to get known life in these countries, because while visiting them we came into contact with different lifestyles, that broadened our horizon. We also came into contact with new technologies while creating e-magazine and working on common blog: http://www.comeniusyoungreporters.blogspot.com/.

     The teachers came in touch with their foreign partners and learnt a lot about different teaching systems of joined countries. It strenghtened a group work of the students and teachers and brought closer releationships between these schools. For each of us our knowledge about Europe, its history and cultural sights in the countries of our partners, got deeper.

     Our work in Comenius Project was very interesting, useful and educational for both freetime activities as well as learning and teaching process.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje