• Úspech v celoštátnom kole Geografickej olympiády

    • Náš študent Matúš Buček zo sexty si v uplynulých dňoch zmeral svoje teoretické, praktické i jazykové vedomosti a zručnosti s mladými geografmi z celého Slovenska.
     Svojím výsledkom sa zaradil medzi najlepšiu štvrtinu tých najšikovnejších riešiteľov, k čomu mu zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

    • Pravidlá pre našu školu od 3. mája 2021

    • Pravidlá platné pre triedy s prezenčnou výučbou - príma, sekunda, tercia, kvarta, oktáva, IV.A.

     Potvrdenie o bezinfekčnosti sa dokladá cez EduPage, vždy po neprítomnosti žiaka v škole 3 dni a viac (vrátane víkendov a sviatkov).

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľka školy udeľuje všetkým triedam riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov súvisiacich s realizáciou prijímacích skúšok v dňoch: 3. mája 2021 (pondelok), 4. mája 2021 (utorok) a 10. mája 2021 (pondelok).

    • Termíny prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022

    • 3. máj 2021 (pondelok) - 1. termín pre žiakov 9. ročníka
     4. máj 2021 (utorok) - 1. termín pre žiakov 5. ročníka

     10. máj 2021 (pondelok) - 2. termín pre žiakov 9. ročníka a 5. ročníka

     Pozvánky na prijímaciu skúšku boli odoslané elektronicky, prosíme Vás o dôkladné sledovanie Vášho konta v EduPage, resp. Vašej mailovej schránky.

   • logo BIO olympiády
    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat D - okresné kolo

    • Dňa 20. apríla 2021 prebehlo online formou okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY. Žiaci zo sekundy: Ján Nemeček a Nicolas Volník sa umiestnili na  6. a 7. mieste, stali sa tak úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme!

   • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo
    • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

    • Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Tomáš Pollák z kvarty sa umiestnil na 8. mieste a bol úspešný riešiteľ v kategórii E.

     Blahoželáme!

    • Organizácia vyučovacieho procesu od 26.4.2021

    • Vážení rodičia, milí študenti!

     Na základe rozhodnutia ministra školstva č.: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 04. 20212 sa v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u

     od 26. apríla 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach príma až kvarta.

     Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

     • Žiaci maturitných ročníkov sa budú učiť naďalej prezenčne.
     • Žiaci tried kvinta – septima, I.A – III.A sa budú učiť naďalej dištančne.
     • Žiaci tried príma – kvarta absolvujú od 26. 4. do 30.4.2021 adaptačný týždeň bez skúšania a písomiek.
     • Celá škola bude mať upravený rozvrh.

     Podmienky vstupu do školy:

     • Žiak/zákonný zástupca je povinný odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti – elektronicky cez EduPage – najneskôr do nedele 25.4.2021 do 17:00 hod.
     • Prílohou vyhlásenia o bezinfekčnosti je potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne potvrdenie o výnimke v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR 187/2021.
     • Škola nezabezpečuje testovanie žiakov a ich zákonných zástupcov. Kloktacie testy nie sú určené pre stredné školy.
     • Bez požadovaných potvrdení žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nemôže byť žiak vpustený do budovy školy. Stanovisko MŠ nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf
     • Žiaci a zamestnanci v rámci VVP sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021
     • Vstup žiakov do školy bude možný od 7:00 hod. a prejdú ranným filtrom.

     Stravovanie:

     • Od 26.4.2021 bude v prevádzke školská jedáleň.
     • Tí žiaci, ktorí sa nechcú stravovať, musia sa odhlásiť najneskôr do 23.4.2021 do 14:00 hod.

     Školská dochádzka:

     • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

     1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky,

     2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
      

     Milí naši žiaci, tešíme sa na Vás a veríme, že dodržaním všetkých protiedimických opatrení budeme chrániť my Vás a Vaše rodiny aj Vy nás a naše rodiny a spoločne to zvládneme.

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

    • Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Pytagoriády.

     Kategória P6 (príma): Timotej Fleško 4. miesto; Adam Juraši - 5. miesto; Roderik Jambrich 6. miesto; Filip Rauza 8. miesto;
     Ďalší úspešní riešitelia: Matúš Martinka, Lenka Fialová, Dominika Sekerešová, Nina Jankovská, Timotej Gálik, Margaréta Kantorová, Viktor Blaho, Kristián Šiška.

     Kategória P7 (sekunda):  Branislav Blaščák 3. miesto; Peter Borušovič 7. miesto
     Ďalší úspešný riešiteľ: Sebastian Matis

     Kategória P8 (tercia): Samuel Klčo 1. miesto; Štefan Jankovič 4. miesto; Markus Hirsch 5. miesto
     Ďalší úspešní riešitelia: Metod Sninčák, Richard Pajpach, Slávka Múčková, Oliver Brunovský, Marek Balát, Emma Brunel

     Blahoželáme!

   • Klub učiteľov fyziky - 20. apríla 2021 o 18:00
    • Klub učiteľov fyziky - 20. apríla 2021 o 18:00

    • Prijmite pozvanie na ďalšie stretnutie učiteľov fyziky. Nadväzuje na tému Sofistikovaná edukácia, ktorú priniesla na februárový KUF J. J. Lacková.

     Aprílová téma:

     Žiacke portfóliá s  Janette Jirkův Lackovou
     Tabuľka s kritériami, alebo Čo stojí za pozornosť.

     • Zodpovednosť, alebo Plánovanie si udalostí vedúcich k splneniu cieľov
     • Rovesnícke vzdelávanie, alebo Učiť sa učiť
     • Kontrola, hodnotenie alebo Rola ministra
      k dispozícii budú 3 žiacke portfóliá + Vaše postrehy, inšpirácie, skúsenosti s portfóliom

     "Fyziku beriem ako cestu a cieľ sú hodnoty, ktoré si žiaci osvojujú a kľúčové spôsobilosti, ktorými napĺňajú svoje ciele." J. J. Lacková, ZŠ J. Alexyho vo Zvolene

     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu: Prihláška na KUF 20.4.2021, o 18.h (google.com)  

   • Matematická olympiáda - okresné kolo Z6, Z7, Z8
    • Matematická olympiáda - okresné kolo Z6, Z7, Z8

    • Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO Z6, Z7, Z8.

     Kategória Z6 príma: 3. miesto Roderik Jambrich, 7. miesto Dominika Sekerešová
     Kategória Z7 sekunda: 2. miesto Branislav Blaščák, 4. miesto Ján Nemeček,
     6. miesto Lukáš Vilkovský
     Kategória Z8 tercia: 3. miesto Klára Szalayová, 5. miesto Marek Balát, 6. miesto Richard Pajpach,
     7. miesto Emma Brunel, Slávka Múčková

     Blahoželáme!

    • Krajské a Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

    •  

     Maturant Filip Bernát zo IV.A dosiahol mimoriadny úspech v Olympiáde v nemeckom jazyku, na celoštátnom kole získal pre GAB krásne 6. miesto v najvyššej kategórii stredoškolákov. Filip postúpil cez online školské a okresné kolo na krajské, ktoré vyhral.

     V online KK našu školu reprezentovali víťazi 1. a 2. miesta z okresných kôl, Martin Drdák zo sekundy, Nikola Furdová a Tomáš Pollák z kvarty, Katarína Pozsárová zo sexty, Hanka Jankovičová z II.A, Lukáš Fiala z oktávy a Filip Bernát zo IV. A. Hanka Jankovičová v obrovskej konkurencii Bratislavského kraja vybojovala pre našu školu výborné 5. miesto.

      

     Všetkým súťažiacim a zvlášť fenomenálnemu Filipovi Bernátovi blahoželáme a ĎAKUJEME za skvelú reprezentáciu GAB!

      

      

      

    • Geografická olympiáda - krajské kolo

    • Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády, v ktorom našu školu v kategórii Z reprezentoval Matúš Buček zo sexty. Matúš je úspešným riešiteľom krajského kola, k čomu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších geografických úspechov.

   • Tretí západoslovenský debatný turnaj
    • Tretí západoslovenský debatný turnaj

    • V dňoch 27. – 28. 3. 2021 prostredníctvom Discordu sa uskutočnil Tretí západoslovenský debatný turnaj Slovenskej debatnej ligy. Našu školu reprezentovali na turnaji Tomáš Sarkány, Tomáš Tereščák a Miška Biskupičová.

     Debatovali na tézy:

     · „Sociálne siete by mali štátnym orgánom odovzdať právomoc regulovať obsah, ktorý sa zobrazuje obyvateľom štátu.“ (debatovali za súhlasnú aj nesúhlasnú stranu)

     · “Veriaci rodičia by svoje deti nemali viesť k náboženstvu” (debatovali za nesúhlasnú stranu)

     · “Absolventi vysokých škôl by mali povinne stráviť 2 roky prácou v neziskovom sektore.” (debatovali za súhlasnú stranu) · http://kocka.sda.sk/

     Ako napísala na záver Michaela Petrušková za SDA: „Verím, že aj napriek technickým problémom ste si to užili ako sa dalo a odnášate si niečo z tohto víkendu. Teším sa, že ste celú sezónu všetci vydržali, aj keď to nie je debata vo forme, v ktorej ju máme najradšej.“

   • Biologická olympiáda
    • Krajské kolo biologickej olympiády

    • Dňa 19. 3. 2021 sa online uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády.

     Nikola Furdová z kvarty sa umiestnila na 2. mieste, čím sa stala úspešnou riešiteľkou.

     Srdečne blahoželáme!

   • Tretie kolo Juniorskej debatnej ligy pre 2. kategóriu
    • Tretie kolo Juniorskej debatnej ligy pre 2. kategóriu

    • V sobotu 13.3.2021 sa Lea Gašparová a Alžbeta Nagyová z tercie zúčastnili tretieho kola Juniorskej debatnej ligy pre 2. kategóriu v zmenených podmienkach, vo forme online debaty.

     Debatéri východného a západného Slovenska debatovali na pripravovanú tézu "V parlamente a vo vláde by mali byť kvóty na 50-percentné zastúpenie žien" a improvizovanú tézu ”Rodičia by mali nútiť deti stravovať sa ako vegetariáni”.

     Tomuto tretiemu kolu predchádzali dve korešpondenčné kolá, na ktorých dievčatá robili od začiatku školského roka.

     ”Debatérky a debatéri sú v debatných zručnostiach na oveľa vyššej úrovni, ako bývali v rovnakej kategórii pred pár rokmi”, dodala na záver turnaja hlavná rozhodkyňa Aďa Nina Gašparovičová.

     Lea, Betka, ďakujeme za reprezentáciu školy .

    • Zmeny v rozvrhu od 15.03.2021

    • Milí študenti, vážení rodičia,
     v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania pre maturitné triedy bude od 15.03.2021 prezenčné vyučovanie maturitných tried a dištančné vyučovanie všetkých ostatných tried prebiehať podľa upraveného rozvrhu. 

     Ďakujeme za porozumenie

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje