• Vnútorný poriadok učební informatiky

    • Žiak má právo:

     • vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom alebo na jeho pokyn,

     • so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne (PC, tlačiarne, skener, reproduktory, mikrofón, webkameru, videodataprojektor) spôsobom na to určeným,

     • so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie k práci,

     • používať jedine dátový priestor určený pre žiakov počas akýchkoľvek vyučovacích hodín pri práci s PC na pridelených  počítačoch vo všetkých učebniach a miestnostiach školy s PC,

     • počas výuky pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom hodiny (výnimku môže povoliť len vyučujúci).

     Žiak je povinný:

     • vchádzať do učební informatiky vždy v prezuvkách,

     • vchádzať do učební informatiky s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek a kabátov (zošit, pero, učebnica),

     • na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť vyučujúcemu,

     • pracovať na pridelenom počítači na každej vyučovacej hodine,

     • šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach,

     • dodržiavať pravidlá etikety (netiketu),

     • počas prestávok sa zdržiavať mimo učební (pokiaľ vyučujúci neurči inak alebo nepovolí výnimku),

     • vlastné nosiče dát (diskety, CD, DVD, USB, MP3, fotoaparáty,...) používať len so súhlasom vyučujúceho (a po ich kontrole),

     • dbať nato, aby sa v jeho priečinkoch nachádzali len potrebné súbory pre výuku a štúdium, pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah,

     • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu,

     • používať na názvy priečinkov a súborov len vhodné mená, nepoužívať vulgárne a oplzlé výrazy, dodržiavať pravidlá slušnosti aj pri práci s grafickými programami a všeobecne sa vyvarovať všetkých prejavov, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,

     • posledná obsluha na konci pracovného dňa po ukončení práce na pokyn vyučujúceho vypína počítač (v priebehu pracovného dňa sa počítače nevypínajú).

     Žiakom je zakázané:

     • klopaním a vstupovaním do učební počas vyučovacej hodiny rušiť jej priebeh,

     • jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón,

     • ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...) ,

     • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne, akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska,

     • dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača,

     • pracovať pri otvorenom počítači,

     • svojvoľne rozdeľovať disky na viacero particií,

     • svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky, meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku, s výnimkou vlastného adresára,

     • vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu a bránu firewall,

     • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a v počítačovej sieti,

     • pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných používateľov (žiakov a učiteľov), poskytnúť svoje prístupové údaje do školskej siete druhej osobe (cudzím žiakom), prihlasovať sa do systému pod menom iného používateľa,

     • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér alebo pripájať ďalšie zariadenia, meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy,

     • hrať hry, používať chat počas vyučovacej hodiny aj mimo nej,

     • pri prezeraní WWW stránok navštevovať stránky s erotickým obsahom, stránky propagujúce násilie, brutalitu, fašizmus, náboženskú, národnostnú či rasovú neznášanlivosť atď. a šíriť súbory s takýmto obsahom,

     • porušovať autorský zákon a právo duševného vlastníctva nelegálnym šírením kópií údajov).

     Správca učební informatiky si vyhradzuje právo:

     • zmazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru nato určenom,

     • zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch,

     • v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

     Všetci žiaci školy potvrdia na začiatku školského roka vlastnoručným podpisom, že tieto pravidlá vzali na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať.

     Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a zabezpečí náhradu škody.

     Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje