• Digitálne zručnosti pre život

    • www stránka projektu

     CIEĽ PROJEKTU

     Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností.

     CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  

     • študenti stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
     • učitelia informatiky

     FINANCOVANIE: Bratislavský samosprávny kraj
     ODBORNÝ GARANT: Slovenská informatická spoločnosť
     REALIZÁCIA: GOPAS, s.r.o.

     AKTIVITTY PROJEKTU

     1. Školenie učiteľov a overenie nadobudnutých zručností a znalostí prostredníctvom systému ECDL. Projektu sa zúčastňuje 40 učiteľov stredných škôl Bratislavského kraja. Cieľom tejto aktivity je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na úspešné zvládnutie testovania digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou (systém ECDL). Učitelia si nadobudnuté znalosti a zručnosti overia prostredníctvom skúšok ECDL a na základe ich zvládnutia získajú certifikát ECDL.
     2. Vzdelávanie študentov a ich následná certifikácia v systéme ECDL.
      Projekt kladie dôraz na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu. U študentov sa predpokladá systematické vzdelávanie, ktoré bude podporené následným overením nadobudnutých digitálnych zručností prostredníctvom medzinárodného systému ECDL, a to priemerne v piatich moduloch. Časť vedomostí a zručností získajú študenti počas vyučovania na hodinách informatiky, nakoľko základná digitálna gramotnosť je súčasťou predmetu Informatika. Na doplnenie bude fungovať aj doplnkové vzdelávanie mimo štandardného vyučovania.
     3. Softvérové a hardvérové dovybavenie škôl.

     FAKTY A ČÍSLA:

     Do projektu je zapojených 20 škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
     Školenie a následnú certifikáciu absolvuje 40 učiteľov (3 učitelia GAB).
     Predpokladaný počet vzdelávaných a certifikovaných študentov: 600 žiakov (55 žiakov GAB).
     Začiatok realizácie aktivít: november 2016
     Doba trvania projektových aktivít: 2 školské roky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje