Rada školy

 

Štatút Rady školy.pdf

 

Členovia Rady školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
po voľbách a dňom 22.03.2016 začalo jej štvorročné funkčné obdobie.
 

Rada školy od 29. 01. 2019 pracuje v nasledovnom zložení:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

1.

PaedDr. Zuzana Synaková

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Ing. Alena Kočalková

podpredseda

rodičov

3.

Alžbeta Gaálová

tajomník

nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Bibiána Strivinská

člen

pedagogických zamestnancov

5.

Ing. Mária Hudáková

člen

zriaďovateľa

6.

Ing. Ladislav Gujber

člen

zriaďovateľa

7.

Ing. Mgr. Radka Bírová

člen

zriaďovateľa

8.

Ing. Gabriela Rebrošová

člen

zriaďovateľa

9.

Ing. Jozef Koiš

člen

rodičov

10.

Gustav Schmiedl

člen

rodičov

11.

Nina Hečková

člen

študentov

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria