Digitálne zručnosti pre život 2016-2019 Raiffeisen 2016, 2017 ACES 2013/2014 Comenius YOUNG REPORTERS 2010/2012 EdTWIN 2010/2011 Comenius E-LEGENDS (školské partnerstvá

Ďalšie projekty...

Digitálne zručnosti pre život 2016-2019

www stránka projektu

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností.

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  

  • študenti stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • učitelia informatiky

FINANCOVANIE: Bratislavský samosprávny kraj
ODBORNÝ GARANT: Slovenská informatická spoločnosť
REALIZÁCIA: GOPAS, s.r.o.

AKTIVITTY PROJEKTU

  1. Školenie učiteľov a overenie nadobudnutých zručností a znalostí prostredníctvom systému ECDL. Projektu sa zúčastňuje 40 učiteľov stredných škôl Bratislavského kraja. Cieľom tejto aktivity je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na úspešné zvládnutie testovania digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou (systém ECDL). Učitelia si nadobudnuté znalosti a zručnosti overia prostredníctvom skúšok ECDL a na základe ich zvládnutia získajú certifikát ECDL.
  2. Vzdelávanie študentov a ich následná certifikácia v systéme ECDL.
    Projekt kladie dôraz na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu. U študentov sa predpokladá systematické vzdelávanie, ktoré bude podporené následným overením nadobudnutých digitálnych zručností prostredníctvom medzinárodného systému ECDL, a to priemerne v piatich moduloch. Časť vedomostí a zručností získajú študenti počas vyučovania na hodinách informatiky, nakoľko základná digitálna gramotnosť je súčasťou predmetu Informatika. Na doplnenie bude fungovať aj doplnkové vzdelávanie mimo štandardného vyučovania.
  3. Softvérové a hardvérové dovybavenie škôl.

FAKTY A ČÍSLA:

Do projektu je zapojených 20 škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Školenie a následnú certifikáciu absolvuje 40 učiteľov (3 učitelia GAB).
Predpokladaný počet vzdelávaných a certifikovaných študentov: 600 žiakov (55 žiakov GAB).
Začiatok realizácie aktivít: november 2016
Doba trvania projektových aktivít: 2 školské roky

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria